1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP), upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím internetového obchodu www.zahradnictvikout.cz. Mezi prodávajícím - Vladimírem Koutem a zákazníkem (kupujícím).

Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostenským úřadem v Rakovníku, IČO: 61074209, DIČ: CZ7402061183, Hornická 1610, 269 01 Rakovník, číslo účtu: 107-902030217/0100

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.


2. ZÁKLADNÍ POJMY A ÚDAJE

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

Prodávající (dodavatel) - je Vladimír Kout – www.zahradnictvikout.cz, IČO: 61074209, DIČ: CZ7402061183, se sídlem Hornická 1610, 269 01 Rakovník. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Prodávající je plátcem DPH.

Spotřebitel (kupující) - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Provozovna a kontaktní údaje adresa provozovny a veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny v sekci "Kontakt".


3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.zahradnictvikout.cz ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na www.zahradnictvikout.cz způsobem a za podmínek dále stanovených těmito VOP.

Veškeré zboží nabízené na www.zahradnictvikout.cz je označeno názvem, základními technickými parametry a charakteristikou výrobků. Také je uvedena cena za jeden kus zboží včetně DPH ve výši 10 nebo 20 %. U každého druhu zboží prodávající uvádí, zda se nachází na skladě u prodávajícího či nikoli. U zboží prodávající dále uvádí případnou slevu a akční cenu, která je platná po celou dobu zveřejnění. Komerční sleva není slevou poskytovanou z důvodu vad nebo opotřebení zboží.

Kupující, který má zájem koupit od prodávajícího zboží, jehož nabídka je zveřejněna na serveru, vyplní on-line objednávku a zašle ji elektronicky prodávajícímu.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy se vychází z nabídky, která je zveřejněná na www.zahradnictvikout.cz včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Uvedená cena zboží je konečná, nejsou k ní připočítávány žádné skryté poplatky. Cena se případně snižuje o komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi v plném rozsahu. Okamžikem odeslání objednávky je kupující těmito VOP vázán.

Prodávající po obdržení objednávky zašle kupujícímu elektronické potvrzení o jejím převzetí. Kupní smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy je kupujícímu toto povrzení doručeno.

Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě.

Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží přepravci.

Prodávající má právo objednávku zrušit pokud zákazník neuvedl potřebné údaje k dodání zboží, objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky nebo objednávky na větší částky jsou telefonicky ověřovány) nebo zboží není již možné obstarat z důvodu ukončení výroby.


4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží tak, že jej zašle přepravní společností na adresu, kterou kupující uvedl v objednávce nebo si kupující zboží převezme osobně v provozovně prodávajícího. Dodací lhůta je standartně u zboží skladem 7 - 14 pracovních dní. O předání zboží přepravci bude kupující informován e-mailovou zprávou. Balné se neúčtuje - hradí ho prodávající. Přepravné platí kupující.

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. V případě, že kupující nebude zastižen kurýrní službou, smí kurýr zboží předat jiné dospělé osobě, která se na adrese nachází a je ochotna zboží převzít a zaplatit. Pokud na adrese nebude nikdo k zastižení, přepravní společnost provede následující den druhý pokus o zkontaktování, poté bude zboží vráceno prodávajícímu, který má právo od kupujícího vymáhat náklady spojené s přepravou zboží. V případě, že kupující zvolí variantu vyzvednout zboží v provozovně, je povinen si jej vyzvednout a zaplatit v domluvený termín s prodávajícím. Pokud tak neučiní, má prodávající právo odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující je povinen zaplatit kupní cenu včetně případného přepravného prodávajícímu při převzetí zboží v provozovně prodávajícího, případně při převzetí zboží od přepravní společnosti. Kupující má právo uhradit částku za zboží předem na účet prodávajícího (19-1714270277/0100). Jako variabilní symbol slouží číslo objednávky. Je-li zboží dodáváno přepravní firmou, je kupující povinen zaplatit současně s kupní cenou předem i přepravné. Přebírá-li kupující zboží v provozovně prodávajícího, přepravné neplatí.

Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží. Kupující je povinen zboží ihned zkontrolovat a nesrovnalosti s objednávkou neprodleně oznámit.


5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující, pokud je spotřebitelem dle § 52 odst. 3 Občanského zákoníku, má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující může realizovat toto své právo osobním vrácením zboží nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců za splnění určitých podmínek - zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání či opotřebení, v původním obalu, s veškerým příslušenstvím (tedy včetně návodů, záručních listů). Za poškození se v tomto případě považuje i nedůvodné odstranění ochranných pečetí a nálepek, označení a loga výrobce umístěných na zboží. Kupující je povinen k zásilce přiložit průvodní dopis - odstoupení od smlouvy. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty zaniká právo kupujícího na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů.

Odstoupil-li kupující platně od smlouvy je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu poniženou o náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, o případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, o částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze–li je prodat jako nové.

Prodávající vystaví ihned po vrácení zboží dobropis, který zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí poníženou kupní cenu vráceného zboží příkazem k úhradě na účet kupujícího, poštovní poukázkou na adresu kupujícího nebo hotově v provozovně prodávajícího, a to do 14 dnů od doručení dobropisu podepsaného kupujícím.

Pokud došlo k zániku kupní smlouvy z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky anebo odmítnutím zboží ze strany kupujícího a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 2 pracovních dnů od zániku kupní smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.


6. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, především, že je bez vad, má jakost a užitné vlastnosti popisované prodávajícím, odpovídá právním předpisům, je dodáno v odpovídajícím množství, má odpovídající míry nebo hmotnost a odpovídá účelu, který prodávající pro používání věci uvádí nebo pro který se obvykle používá.

Přebírá-li zboží kupující v provozovně prodávajícího a připouští-li to povaha zboží, má kupující právo, aby zboží bylo před ním překontrolováno nebo aby mu byla jeho činnost předvedena.

Prodávající odpovídá za vady zboží, které představují rozpor s kupní smlouvou a které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční době.

Je-li zboží prodáváno za sníženou cenu, záruka se nevztahuje na vady, pro které byla cena zboží snížena.


7. REKLAMACE

Prodávající ručí za kvalitu, druhovou a odrůdovou pravost rostlin a zdravotní stav. Dojde-li k záměně rostlin, má zákazník, po předložení dokladu o zaplacení, nárok na výměnu rostlin. Dojde-li k úhynu rostlin do 3 měsíců po nákupu z důvodů prokazatelně způsobených dodavatelem, má zákazník nárok, po předložení dokladu o zaplacení, na náhradní rostliny nebo peněžní vyrovnání.

Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu do doby dané zákonem.


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy.


K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Kupující vyslovuje souhlas se zpracováváním osobních údajů o své osobě, pokud se zaregistruje jako nový zákazník na serveru. I v takovém případě je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje o kupujícím pouze za účelem zasílání vlastní nabídky zboží, jakož i jiných obchodních sdělení elektronickou poštou. To neplatí, pokud kupující prodávajícímu sdělí, že odmítá dát souhlas se zasíláním nabídky zboží prodávajícího, jakož i dalších obchodních sdělení prodávajícího.

Prodávající není oprávněn poskytovat osobní údaje o kupujícím třetím osobám.


9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí těmito VOP platnými v době odeslání objednávky kupujícím.

Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito VOP upravena, se vztahují ustanovení obecně závazných právních předpisů především Občanského zákoníku.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnost 1.3.2010.